Szukaj

Regulamin

 1. Wynajmującym jest firma M3tech z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 192f lok 11, NIP: 5212954681
 2. Najemcą jest osoba pełnoletnia, posiadająca prawo kat. B od conajmniej 3 lat.
 3. Przedmiotem najmu jest przyczepa kempingowa lub/i sprzęt i urządzenia związane z rekreacją i turystyką.
 4. Wynajem przyczepy wg cennika obowiązującego w danym sezonie: Sezon Niski od 15 września do 15 czerwca z wyłączeniem długiego weekendu majowego i czerwcowego; Sezon Wysoki od 15 czerwca do 15 września. 
 5. W Sezonie Wysokim wynajem na minimum 7 dni.
 6. Kaucja zwrotna 1.000 PLN bez względu na okres wynajmu.
 7. Ubezpieczenie pokrywa straty powyżej 2.000 zł, straty spowodowane przez Wynajmującego, pokrywane są przez niego do wysokości 2.000 zł 
 8. Jeśli Najemca powierzy przedmiot najmu osobie trzeciej, ponosi wszelką odpowiedzialność względem Wynajmującego za decyzje i szkody przez nią wyrządzone.
 9. Podpisanie umowy, której treść stanowi niniejszy regulamin wymaga przedstawienia przez Najemcę dwóch dokumentów - prawa jazdy i dokumentu tożsamości, a także zgody na sporządzenie kopii tych dokumentów w postaci kserokopii lub fotografii.
 10. W cenie wynajmu zawarte są akcesoria podstawowe, wskazane w zakładce Akcesoria jako darmowe.
 11. Akcesoria dodatkowe są płatne zgodnie z cennikiem wskazanym w zakładce Akcesoria.
 12. Rezerwacja jest skuteczna, po wpłacie 30% zadatku. W przypadku rezygnacji z wynajmu, zadatek nie podlega zwrotowi.
 13. Opłata techniczna w wysokości 200 zł. pobierana jest w każdym sezonie, bez względu na okres wynajmu.
 14. Pozostałą wartość wynagrodzenia za najem, kaucję i opłatę techniczną, Najemca ureguluje Wynajmującemu najpóźniej do 14 dni przed uzgodnioną datą wydania przedmiotu najmu. Brak uregulowania jakiegokolwiek składnika wynagrodzenia za najem, skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 15. W przypadku kradzieży, pożaru, wypadku, stłuczki, bądź aktu wandalizmu - Najemca niezwłocznie poinformuje o tym Wynajmującego w celu uzyskania dalszych instrukcji.
 16. Warunkiem przekazania przedmiotu najmu Najemcy, jest jego udział w szkoleniu i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 17. Opóźnienie w zwrocie przedmiotu najmu będzie skutkowało obowiązkiem Najemcy do zapłacenia Wynajmującemu trzykrotności stawki za każdy dzień opóźnienia. Opóźnienie o trzy godziny od umówionej pory zdania przedmiotu najmu, traktowane jest jako jedna doba.
 18. Zwrot przedmiotu najmu przez Najemcę wcześniej niż w porze uzgodnionej z Wynajmującym, nie upoważnia Najemcy do jakichkolwiek roszczeń i zwrotu wynagrodzenia.
 19. Najemca zobowiązuje się do:
 • Korzystania z przedmiotu najmu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z przepisami i zgodnie z niniejszym regulaminem.
 • Utrzymywania przedmiotu najmu w należytym stanie technicznym i estetycznym.
 • Przestrzegania zakazu palenia zarówno wewnątrz przyczepy jak i w przedsionku.
 • Nie dokonywania żadnych samodzielnych napraw, zmian i przeróbek bez zgody Wynajmującego.
 • Nie udostępniania przedmiotu najmu osobom trzecim bez zgody Wynajmującego.
 • Zwrotu przedmiotu najmu w ustalonym terminie i godzinie.
 • Zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, czystego w środku i na zewnątrz, akceptując możliwość obciążenia kosztami czyszczenia.
 • Zwrotu z opróżnionymi zbiornikami na wodę i nieczystości.
 • Nie podnajmowania i użyczani przedmiotu najmu.
 • Nie przewożenia w przyczepie przedmiotów mogących uszkodzić elementy jej wnętrza i wyposażenia.
 • Pokrycia wszelkich kar i mandatów wystawionych w terminie najmu.
 • Poinformowania Wynajmującego o planie przekroczenia granicy z przedmiotem najmu.